แบบฟอร์มงานธุรการ

วิธีการ ดาวน์โหลด และ การพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสาร << Click

แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 1

ลำดับที่  รายละเอียด ดาวโหลด
F-OMD-008  ใบลาป่วย/กิจ   (ยกเลิกให้ใช้ผ่านโปรแกรม HOSOFFICE)
F-OMD-007  ใบลาพักผ่อน (ยกเลิกให้ใช้ผ่านโปรแกรม HOSOFFICE)
F-OMD-053  ขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการลา   (ยกเลิกให้ใช้ผ่านโปรแกรม HOSOFFICE)
F-OMD-072  แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
3  หนังสือรับรองสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
4  แบบ บก.ชล.2
F-OMD-010  สัญญารับรองการยืมเงิน
6  หนังสือรับรองเงินเดือน
F-OMD-011  ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
F-OMD-016  ใบฎีกาเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
F-OMD-020  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
F-OMD-016  ใบฎีกาใบเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
F-OMD-020  ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
9  แบบชำระภาษี
10  ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง
11  แบบประเมิณผลการปฏิบัติงาน
12  เบี้ยเลี้ยง
F-OMD-025  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
F-OMD-026  หน้างบใบสำคัญ ค่าพาหนะ เดินทางภายในประเภท
F-OMD-028  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
F-OMD-030  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 2

ลำดับที่  รายละเอียด ดาวโหลด
1  หนังสือทั่วไป
F-OMD-002  ใบเบิกสวัสดิการ รพร.ด่านซ้าย
3  แบบฟอร์มขออนุมัติจ่ายเงินบำรุง
4  ใบสำคัญรับเงิน
4.1  ใบสำคัญรับเงิน(รพร.ด่านซ้ายได้รับจาก...)
F-OMD-046  ใบสำคัญรับเงิน(...รับเงินจาก รพร.ด่านซ้าย)
5  แบบคำขอมีบัตร
 ระเบียบการแต่งกายถ่ายรูปข้าราชการบำนาญ
 แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
 แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการบำนาญ
 แบบคำขอมีบัตร พนักงานกระทรวง
 แบบคำขอมีบัตร พนักงานราชการ
 แบบคำขอมีบัตร ลูกจ้างประจำ
6  กระดาษบันทึกข้อความ
F-MMO-006  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8  ใบรายการหักเงินเดือน
9  ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษางาน
F-OMD-015   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
10  ใบขอโอนย้าย
11  แบบประเมิณผลการปฏิบัติงาน
12  เบี้ยเลี้ยง
F-CMM-006  แบบฟอร์มความต้องการพัสดุหรืองานจ้าง


view