กองทุนสวัสดิการร่วมใจ


ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการร่วมใจ รพร.ด่านซ้าย

เริ่มใช้  1  ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552

............................
 

หมวดที่  1  บททั่วไป

1. ชื่อกองทุน  กองทุนสวัสดิการร่วมใจ  รพร.ด่านซ้าย

2. ที่ทำการกองทุนตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย


หมวดที่  2  วัตถุประสงค์

3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการร่วมใจ รพร.ด่านซ้าย

3.1 เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก

3.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

3.3 เพื่อการออมทรัพย์ของสมาชิก

3.4 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด การออม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.5 เพื่อการกู้ยืม

3.6 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่  3  สมาชิกภาพ

4. สมาชิกของกองทุนฯ คือ

4.1 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานบริษัทในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ต้องเป็นสมาชิกทุกคน 

5. สมาชิกเพิ่มหุ้นอย่างน้อยคนละ  1  หุ้นต่อเดือน

6. สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและมติที่ประชุมของกองทุนฯ ทุกประการ

7. ค่าบำรุงและการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.1 สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อยคนละ  1  หุ้น

7.2 สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นกี่หุ้นได้ แต่ไม่เกิน  20  หุ้น

7.3 สมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดหุ้นได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

7.4 หุ้นสวัสดิการหุ้นละ  50  บาท


หมวดที่  4  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

8. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

8.1 สมาชิกใหม่จะกู้เงินกองทุนฯ ได้ เมื่อเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า  3  เดือน

8.2 สมาชิกจะกู้ยืมเงินสามัญได้ไม่เกิน  6,000  (หกพันบาทถ้วน)

8.3 สมาชิกจะกู้ยืมเงินสามัญได้ไม่เกิน  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) มีเงื่อนไข ให้ใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้

8.4 สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและเงินปันผลของกองทุนฯ

8.5 สมาชิกที่ส่งเงินกู้ไม่หมดจะได้รับการพิจารณาลำดับต่อไปจากสมาชิกที่ไม่มีหนี้ผูกพัน

8.6 การพิจารณาให้กู้ยืมของคณะกรรมการแต่ละครั้งถือว่าสิ้นสุด

8.7 ในกรณีที่สมาชิกกู้ยืมไม่มีเงินเพียงพอให้หักหนี้สิน ผู้ค้ำประกันจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการหักเงินของผู้ค้ำประกัน

8.8 ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้หมดเสียก่อน

8.9 กรณีที่สมาชิกต้องการชำระหนี้หมดเพื่อกู้ยืมใหม่นั้น จะให้กู้ยืมได้ในเดือนถัดไป

8.10 การชำระหนี้สินทั้งหมดไม่เกินวันที่  10  ของเดือน  ถ้าเกินคิดดอกเบี้ยตามปกติ


หมวดที่  5  หน้าที่ของสมาชิก

9. หน้าที่ของสมาชิก

9.1 สมาชิกต้องส่งคืนเงินที่กู้ยืมแต่ไม่ต่ำกว่า  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทุกวันที่  5  ของเดือนถัดไป

9.2 ช่วยเหลือและสนับสนุนกองทุนฯ โดยการเพิ่มหุ้น

9.3 สมาชิกต้องรับผิดชอบร่วมกันในกรณีเงินกองทุนสูญหายโดยเหตุสุดวิสัยเมื่อได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.4 ดูแลสอดส่องการทำงานของคณะกรรมการ

9.5 ในกรณีต้องการกู้ยืมให้ส่งใบยืมก่อนวันที่  20  ของทุกเดือน

9.6 สมาชิกผู้กู้ต้องมีสมาชิกค้ำประกันให้ไม่น้อยกว่า 1 คน  กรณีที่การกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

9.7 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้กู้ในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน  2  คน


หมวดที่  6  การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

10. สมาชิกจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อ

10.1 ตายหรือออกจากราชการ

10.2 ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือวิกลจริต

10.3 ย้ายออกนอกสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

10.4 เมื่อสมาชิก ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ


หมวดที่  7  คณะกรรมการดำเนินงาน

11. มีคณะกรรมการดำเนินงาน  5  คน

12. ผู้ตรวจสอบบัญชีการดำเนินการกองทุนฯ  1  คน

13. คณะกรรมการต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก

14. คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ในวาระได้คราวละ  1  ปี

15. คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อ

15.1 ออกตามวาระ

15.2 เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ตามหมวดที่  6

15.3 มีมติที่ประชุมให้ออก

15.4 ลาออกจากกรรมการ

16. คณะกรรมการดำเนินงานมีตำแหน่งดังนี้

16.1 ประธานกรรมการ

16.2 เลขานุการ

16.3 เหรัญญิก

16.4 ผู้ช่วยเหรัญญิก

16.5 นายทะเบียน

 

17. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีดังนี้

17.1  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

17.2  นายสมัคร  ศรีบุตตา

18. หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน

18.1  ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

18.2  ดำเนินงานตามมติของสมาชิก

18.3  ให้ประธานแจ้งผลการปฏิบัติงานต่อสมาชิกเดือนละครั้ง

18.4  พิจารณาเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  ของทุกเดือน

18.5  นำเงินเหลือกู้ฝากธนาคาร

18.6  สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีให้สมาชิกทราบก่อนวันปันผล

18.7  ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในปีต่อไป

19. ผู้ตรวจสอบบัญชี

หน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชี

19.1  ตรวจสอบบัญชีกองทุนทุกวันที่  10  ของเดือน

19.2  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีการดำเนินการ


หมวดที่  8  ดอกเบี้ยและเงินปันผล

20. สมาชิกกู้เงินจากกองทุนฯ ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ  36 ต่อปี   

21. สมาชิกได้เงินปันผลหุ้นร้อยละ  50  ต่อปี

22. สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  15  ต่อปี

23. คณะกรรมการดำเนินงานได้เงินปันผลร้อยละ  10  ต่อปี

24. ผู้ตรวจสอบบัญชีได้เงินปันผลร้อยละ  2  ต่อปี

25. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ดอกเบี้ย ร้อยละ  13  ต่อปี

26. สมทบเป็นเงินทุนสำรองร้อยละ  7  ต่อปี

27. ค่าวัสดุในการดำเนินงานร้อยละ  3  ต่อปี

28. ถ้าสมาชิกออกระหว่างปี  จะไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน


หมวดที่  9  การตีความ

29. การตีความตามข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาให้เสนอคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณา


หมวดที่  10  อื่น ๆ

30. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นผู้หักเงินตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุกสวัสดิการร่วมใจ  รพร.ด่านซ้าย

 

 

view