ออมสิน ออมบุญ เพื่อ "อาคารสีลวิสุทโธ"

ออมสิน ออมบุญ เพื่อ "อาคารสีลวิสุทโธ"

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ณ ที่นี้

หญิงหลังคลอดและครอบครัว

จะได้ชื่นชมยินดี และดูแลสมาชิกใหม่

อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นชาวด่านซ้าย

.....

ความเป็นมา..และเป็นไป ของโรงพยาบาลในอ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ในท้องถิ่นทุรกันดารที่รัฐบาลและประชาชนคนไทยได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2522 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60เีตียง มีผู้รับบริการประมาณ 400 คนต่อวัน

จากการเรียนรู้บริบทจนเข้าใจ นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ว่า " การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น ตั้งแต่เกิดจนตายและมีความหลากหลายของเครือข่ายสุขภาพ"

รากของความคิดในการพัฒนา คือ เราจะพัฒนาศักยภาพโดยไม่จำนนต่อข้อจำกัดใดๆ คิดนอกกรอบ บนความคิดที่ว่าเมื่อเรารักใครสักคน เราต้องพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารัก เรารักชาวบ้านด่านซ้าย เราจึงพยายามทำทุกอย่างเื่พือสุขภาวะสำหรับคนของเรา

เราทำงานโดยยึดหลักว่า การพัฒนาต้องตอบสนองต่อปัญหา สภาวะสุขภาพ วิีถีีชีวิตท้องถิ่นและบริบทอื่นๆของชุมชนด่านซ้ายทำไมต้องมีอาคารสีลวิสุธโธ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเป็น โรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเลย ถึง 82 กิโลเมตร บนถนนคดเคี้ยวกว่า 255 โค้ง ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์กว่า 1ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลฯ จึงพัฒนาระบบเพื่อให้ชาวด่านซ้ายสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขไ้ด้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ  หนึ่งในระบบริการที่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่น คือ การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอด ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายมีแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชตั้งแต่ปี 2548 ทำให้สามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตอำเภอด่านซ้ายและอำเภอใกล้เคียง โดยมีผู้รับบริการคลอดประมาณ 1,000 ราย ต่อปี เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ยังไม่มีสูตินรีแพทย์ถึงร้อยละ 30 ทำให้อาคารหอผู้ป่วยที่มีอย่เดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารหอผู้ป่วย เพื่อรองรับหญิงหลังคลอด เด็กแรกเกิด และผู้ป่วยด้านสูตินรีเวชที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

 

ความพิเศษของอาคารสีลวิสุทโธ

  1. จัดให้มีเตียงบริการหญิงหลังคลอดทั่วไป 12 เตียง มีพื้นที่เพียงพอสำหรับญาติและเด็กแรกเกิดได้อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเตียงข้างเคียงได้ และมีห้องพิเศษ 4 ห้อง

  2. มีพื้นที่สำหรับสาธิตการอาบน้ำเด็กที่สะดวกในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพยาบาลและคุณแม่มือใหม่

  3. จัดเตรียมห้องช่วยฟื้นคืนชีพเด็กที่ทันสมัยและคล่องตัว ในกรณีที่เด็กแรกเกิดมีภาวะผิดปกติอย่างเฉียบพลัน

  4. ส่วนพักคอยมีขนาดใหญ่ประมาณ 60 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่ให้หญิงหลังคลอดและญาติร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว เื้อื้อต่อการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อในท้องถิ่น

  5. จัดพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายในหญิงหลังคลอด เพื่อให้คุณแม่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

  6. บริเวณซักล้างทำความสะอาดของหญิงหลังคลอด จัดให้มีพื้นที่กว้างขวาง มีที่นั่งพักคอย แยกห้องน้ำชายและหญิงเป็นสัดส่วนรวมทั้งเป็นสัดส่วนจากเตียงนอนหญิงหลังคลอด

  7. พื้นที่ชั้น 2 ออกแบบสำหรับรองรับผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งมีประมาณครั้งละ 20 คน และในบางกรณีอาจกันพื้นที่ไว้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยในช่วงที่ไม่มีผู้ป่วยสามารถให้นักศึกษาฝึกงานนอนพักได้

ทำไมต้อง ออมสิน ออมบุญ

เนื่องจากอาคารนี้ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนมาก (ประมาณ 12 ล้านบาท) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจึงได้จัดทำโครงการ "ออมสิน ออมบุญ เพื่ออาคารสีลวิสุทโธ" ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนจากชาวด่านซ้ายและกัลยาณมิตรจากเครือข่ายต่างๆ ซึ่งนอกจากเงินที่ได้จากการระดมทุนแล้ว ยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของอาคารหลังนี้ร่วมกัน นับเป็นการทำบุญที่อิ่มใจและก่อประโยชน์ต่อชาวด่านซ้ายอย่างแท้จริง

โดยท่านสามารถออมสิน ออมบุญ ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 การส่งเงินออมทำได้รายสะดวก ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน หรือให้สิ้นสุดโครงการแล้วเอามาให้ครั้งเดียว ตามความสะดวกของผู้มีจิตศรัทธา โดยท่านสามารถส่งเิงินออมที่ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอจำกัดเฉพาะช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 นาฬิการ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

เส้นทางการ..การเดินทางของเงินออม

เงินออมจะถูกนำเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเปิดในนาม "อาคารสีลวิสุทโธ" ทุกวันเว้นวันหยุดธนาคาร โดยจะมีการรายงานยอดเงินรวมแบบวันต่อวัน และความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารผ่านทางเวปไซด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายที่ www.dansaihospital.com

สำหรับท่านที่สะดวกใช้วิธีการโอนเงิน ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "อาคารสีลวิสุทโธ" ได้โดยตรง และส่งโทรสาร "ใบร่วมออมบุญ" มาที่เบอร์ 042-892379 หรือส่งอีเมล์มาที่ dansaio2@hotmail.com หรือ dansaihospital@gmail.com

ท่านสามารถดาวน์โหลด "ใบออมบุญ" เพิ่มเติมได้ทางเวปไซด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และหากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้แจ้งความจำนงในใบร่วมออมบุญด้วย ซึ่งทางโรงพยาบาลฯจะจัดส่งให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเงินออม

 

 

view