ขี่จักรยานเพื่อ..สุขภาพ

         ขอเชิญครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขี่จักรยาน..เพื่อสุขภาพ เรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองด่านซ้าย
ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เส้นทางบ้านด่านซ้าย - บ้านนาดี โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับกระเป๋าผ้าเนื้อดี1 ใบฟรี
นัดรวมพลกันที่บริเวณ หน้า OPD เวลา 08.00 น.
.
.
.
รายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม
..............
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1
 นพ.ภักดี สืบนุการณ์                                                เวชปฏิบัติทั่วไป
2
 พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์  เวชปฏิบัติทั่วไป
3
 น้องกระติ๊ด  -
4
 ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี  เภสัชกรรม
5
 พี่แอน  เภสัชกรรม
6
 พญ.นันทวัน สุอังคะ  เวชปฏิบัติทั่วไป
7
 ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง  แผนงาน
8
 นายภาณุ ภักดีสาร   ศูนย์คอม
9
 ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ  เวชระเบียน
10
 นายนุกูล มิ่งแก้ว  ศูนย์ประกัน
11
 นางรุจิรา อรรคสูรย์  จ่ายกลาง
12
 นายวีรชัย พรหมรักษา  พนักงานเคลื่อนย้าย 
13
 นายชูวิทย์ สิทธิศักดิ์  เวชระเบียน 
14
   
15
   
16
   
17
   
18
   
19
   
20
   
 
view