สรุปกิจกรรมคลินิกปิงปอง

"สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม “เพาะกล้าตาโขนน้อย”
โครงการฝึกสอนปิงปอง บุตรหลานเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
.
.
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม คลินิกปิงปอง (ฝึกทักษะการตีปิงปอง)
ผู้ฝึกสอน อาจารย์ มงคล วิโรจน์รัญจวน  
กลุ่มเป้าหมาย บุตรหลานเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
สถานที่ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย
วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ช่วงเวลา 08.00 – 15.00 น.
อุปกรณ์ โต๊ะปิงปอง พร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 7,500 บาท
 
ตาโขนใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุน
 1. นพ.ภักดี สืบนุการณ์
 2. ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
 3. นายสราวุธ แสงใจ
 4. นายนุกูล มิ่งแก้ว
 5. นางสาวนวลนิสา นนทะโคตร
 6. คณะครูอาจารย์จาก โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
หลักสูตรการสอน การตีปิงปอง
 • เนื้อหาของการเรียนการสอน
 • ประวัฒิความเป็นมาของปิงปอง
 • วิธีการเล่นปิงปอง
 • เทคนิคการตีปิงปอง
 • วิธีการแข่งขันและกฎกติกาในการแข่งขัน
รายชื่อบุตรหลานเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย    นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
 1.  ด.ช. รัชชานนท์ สายบุญตั้ง
 2.  ด.ญ. ณัฐณิชา นนทะโคตร
 3.  ด.ช. จักรินทร์ ฉิมงาม
 4.  ด.ช. ภัคพงษ์ อุประ
 5.  ด.ญ. นัทมล สิงห์ขรณ์
 6.  ด.ญ. ณัฐนิชา วงษ์อุปรี
 7.  ด.ญ. ทิพพาวดี กุลาชย
 8.  ด.ญ. อาภัสรา จันทะแก้ว
 9.  ด.ช. อาคม ตันตุลา
 10.  ด.ช. ศักดิ์สิทย์ วงษ์อุปรี
 11.  ด.ช. สมพงษ์ อุ่นแก้ว
 12.  ด.ช. ธนาวุฒิ บัวเหมือน
 13.  ด.ช. สุรชา ทิพย์ประโสฐ
 14.  ด.ญ. ธัญญารัตน์ สิงขรณ์
 15.  ด.ญ. ตรีรัตน์ สายจันสุด
 16.  ด.ช. วสุพล นนทะโคตร
 17.  ด.ช. จรายุ แสนใจ
 18.  ด.ช. นัฐพงษ์ แก้วแสงเพชร
 19.  ด.ญ. ปัณฑิตา ผู้ภักดี
 20.  ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมรักษา
 21.  ด.ช. กัญญานัฐ สุทธิ
 
กิจกรรมคลินิกปิงปอง   เป็นกิจกรรมฝึกสอนทักษะการเล่นปิงปองให้กับ ลูกหลานเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย และน้อง ๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายและ อาจารย์มงคล วิโรจน์รัญจวน   พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น     ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการให้บุตรหลานครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายและน้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้และการเล่นปิงปองที่ถูกต้อง ปิงปองยังมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้เล่นอีกหลายด้าน เช่น
 • ประโยชน์ทางด้านร่างกาย    ซึ่งช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้กระฉับกระเฉง สง่างาม มีความคล่องตัวและอดทน
 • ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นกีฬาปิงปอง นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ฝึกให้มีความรักสามสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้จิตใจสนุกสนานร่าเริง เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ฝึกให้มีอารมณ์สุขุมเยือกเย็น ใจคอหนักแน่น จิตใจมั่นคง ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล กล้าตัดสินใจ ฝึกการทำงานเป็นทีม ในการเล่นคู่และทีม
 • ประโยชน์ทางด้านสังคม  เช่น ความเสียสละ ความรักหมู่คณะ ความสามัคคี ความกล้าหาญ ความอดทน คุณธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งสิ้น
 • ประโยชน์ด้านสติปัญญา   ส่งเสริมให้บุคคลกล้าตัดสินใจ จะเพิ่มไหวพริบและเลือกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉลาด รับ-รุก ตอบโต้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งกิจกรรมคลินิกปิงปองในครั้งนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 20 คน ซึ่งน้องๆ ได้ฝึกทักษะการเล่นปิงปองตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการแข่งขัน และน้องก็ได้ฝึกเทคนิกการตบลูกให้เร็วและแรง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  และยังเป็นการสร้างความสำพันธ์ระหว่าน้องๆ ต่างโรงเรียนอีกด้วย และจากการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์กับผู้จัดทำโครงการก็ได้ปรึกษากันว่าควรจะมีกิจกรรมคลินิกปิงปองเดือนละ 1 ครั้งประมาณ 3-4 เดือน เพื่อเป็นการฝึกซ้อมและหลังจากนั้นก็จัดการแข่งขันในประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
view