กำหนดการประชุม คณะกรรมการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552

เดือน
กำหนดการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552
กกบ.
บ.คุณภาพ
คปสอ.
PCT
PTC
HRD
ENV
IC
IM
CRT
กลุ่มการ
ตุลาคม 2551
2 ต.ค.51
 9,30 ต.ค.51
 
14 ต.ค.51
 
 
 
20 ต.ค.51
14 ต.ค.51
13พ.ย.51 
พฤศจิกายน
2551
4 พ.ย.51
 27 พ.ย.51
 
 
 
 
 
 
17 พ.ย.51
11 พ.ย.51
11ธ.ค.51 
ธันวาคม
2551
4 ธ.ค.51
 25 ธ.ค.51
4 ธ.ค.51
 
9 ธ.ค.51
 
 
 
15 ธ.ค.51
9 ธ.ค.51
8 ม.ค.52
มกราคม
2552
8 ม.ค.52
 22 ม.ค.52
 
 
 
 
 
 
19 ม.ค.52
13 ม.ค.52
12ก.พ.52 
กุมภาพันธ์
2552
5 ก.พ.52
26 ก.พ.52
12 ธ.ค.52
10ก.พ.52
 
 
 
16 ก.พ.52
10 ก.พ.52
9 เม.ย.52
มีนาคม
2552
5 มี.ค.52
 26 มี.ค.52
 
 
 
 
 
 
16 มี.ค.52
10 มี.ค.52
14 พ.ค.52
เมษายน
2552
2 เม.ย.52
 23 เม.ย.52
9 เม.ย.52
14 เม.ย.52
 
 
 
20 เม.ย.52
7 เม.ย.52
11มิ.ย.52
พฤษภาคม
2552
7พ.ค.52
 28 พ.ค.52
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค.52
12 พ.ค.52
 9 ก.ค.52 
มิถุนายน
2552
4 มิ.ย.52
 25 มิ.ย.52
11 มิ.ย.52
 
 9 มิ.ย.52
 
 
 
15 มิ.ย.52
9 มิ.ย.52
13ส.ค.52 
กรกฎาคม
2552
2 ก.ค.52
  23 ก.ค.52
 
 
 
 
 
 
20 ก.ค.52
14 ก.ค.52
10 ก.ย.52
สิงหาคม
2552
6 ส.ค.52
27 ส.ค.52  
13 ส.ค.52
11 ส.ค.52
 
 
 
17 ส.ค.52
11 ส.ค.52
 8 ต.ค.52 
กันยายน
2552
3ส.ค.52
24 ก.ย.52 
 
 
 
 
 
 
21 ก.ย.52
8 ก.ย.52
 12พ.ย.52
.
.
.
.
หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
view