รายนามผู้บริจาคเงินประจำปี 2550

.
.
รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
.
.
ลำดับที่
วดป.
รายนามผู้บริจาค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
13/10/2549
นพ.รังสฤษฏ์-พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
9,600
 
2
25/10/2549
วัดเนรมิตวิปัสนา
5,000
 
3
27/10/2549
พญ.บุษกร อนุชาวรกุล
2,000
 
4
01/11/2549
ดช.เวทิท สืบนุการณ์
1,000
 
5
10/11/2549
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3,000
 
6
15/11/2549
เงินพระราชทาน
5,000
 
7
18/12/2549
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
900
 
8
 
คุณชัชวาลย์-ลัดดาวัลย์ กาญจนชัยภูมิ
6,000
 
9
 
คุณปิยะ-เสาวลักษณ์ ธีระกาญจน์
2,000
 
10
18/12/2549
คุณดาริน จึงพัฒนาวดี
2,000
 
11
 
คุณบุษยาภรณ์ กาญจนชัยภูมิ
3,000
 
12
05/01/2550
คุณวรพร จันทศรี
300
 
13
08/01/2550
โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
3,000
 
14
22/01/2550
นักศึกษาแพทย์ ปี 3 รพ.รามาธิบดี
15,000
 
15
23/01/2550
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1,500
 
16
26/01/2550
กลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ
3,000
 
17
07/02/2550
เงินพระราชทาน
5,000
 
18
 
โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1,000
 
19
 
โรงพยาบาลทับปุด รุ่นที่ 1จังหวัดพังงา
900
 
20
09/02/2550
โรงพยาบาลบุ้งคล้า จังหวัดหนองคาย
500
 
21
12/02/2550
คุณชาตรี นนทะโคตร
1,200
 
22
12/02/2550
โรงพยาบาลทับปุด รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา
1,100
 
23
23/02/2550
คุณภิญโญ คุ้มภัย
10,000
 
24
01/03/2550
ซิติ้แบงค์กรุ๊ป
10,990
 
25
 
คุณสมศรี สืบนุการณ์
10,000
 
26
06/03/2550
คุณจิตประไพ เทพวีระกุล
5,000
 
27
 
คุณอรรถ เสนาสาร
1,000
 
28
09/03/2550
Mr.Todd Smith
2,200
 
29
20/03/2550
คุณธิดา ทองเมืองน้อย
3,000
 
30
 
โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2,000
 
31
21/03/2550
โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1,000
 
ที่มา บัญชีรับ-จ่ายประจำปี 2550
view