รายนามผู้บริจาคเงินประจำปี 2549

.
.
รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2549
.
ลำดับที่
วดป.
รายนามผู้บริจาค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
  5 ตุลาคม 2548
โรงพยาบาลจตุพิตร จังหวัดร้อยเอ็ด
1,800
 
2
20 ตุลาคม 2548
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,800
 
3
25 ตุลาคม 2548
ไร่มหาจักร์
109,000
 
4
  7 พฤศจิกายน 2548
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
18,000
 
5
17 พฤศจิกายน 2548
โรงพยาบาลชานุมาน
600
 
6
21 พฤศจิกายน 2548
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
1,000
 
7
26 พฤศจิกายน  2548
คุณสุดา ชั้นเจริญ
300
 
8
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสันติ พงษ์สามารถ
200
 
9
26 พฤศจิกายน 2548
สโมสรไลออนส์ราชดำริ กรุงเทพ
1,000
 
10
26 พฤศจิกายน 2548
คุณรัตนาภรณ์ ศรีวนิตย์
300
 
11
26 พฤศจิกายน 2548
คุณดาริณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
1,000
 
12
26 พฤศจิกายน 2548
คุณชูชาติ – สมจินตนา จันทรัศมี
1,000
 
13
26 พฤศจิกายน 2548
คุณอรพินท์ มุกาดา
1,000
 
14
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสุธาทิพ เบ็ญวิจิตร
500
 
15
26 พฤศจิกายน 2548
คุณศิริวรรณ อุดมผล
1,000
 
16
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสิงห์ชัย – ศรีนวล – ศิวพลฯ
1,000
 
17
26 พฤศจิกายน 2548
คุณกนก – รักชนก สุวรรณวัฒน์
1,000
 
18
26 พฤศจิกายน 2548
คุณเกียรติศักดิ์ ชาติพันธ์เจริญ
1,000
 
19
26 พฤศจิกายน 2548
มล.กุลรัตน์ เทวกุล
3,000
 
20
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนอชิระ ศิรินาค
1,000
 
21
26 พฤศจิกายน 2548
คุณทัศนีย์ เจียรกุล
1,000
 
22
26 พฤศจิกายน 2548
คุณยุพา เจียรกุล
1,000
 
23
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสมพันธ์ – สิริกานดา อินทรหะ
1,000
 
24
26 พฤศจิกายน 2548
แม่ชีบุญญรัตน์ ประวิชพราหมณ์
2,000
 
25
26 พฤศจิกายน 2548
สโมสรไลออนส์พหลโยธิน
2,000
 
26
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสุรจิตต์ เหมศาสตร์
2,000
 
27
26 พฤศจิกายน 2548
คุณอัจฉรา – ลูก – หลาน พุทธโกมุท
4,000
 
28
26 พฤศจิกายน 2548
คุณสิริวรรณ ภัทรจริยานนท์
2,000
 
29
26 พฤศจิกายน 2548
คุณชาญณรงค์ – ยุพา สุเทพภักดี
2,000
 
30
26 พฤศจิกายน 2548
คุณเบ็ญจมาศ พุทธรักษ์
100
 
31
26 พฤศจิกายน 2548
คุณยุทธภูมิ เสนสกุล
100
 
32
26 พฤศจิกายน 2548
สโมสรไลออนส์เพลินจิต กรุงเทพ
1,000
 
33
26 พฤศจิกายน 2548
คุณอภินพ เลิศศุภมาศ , ทิวาพร เศษบุษผา
100
 
34
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนรัชนี สรวยสุวรรณ
1,000
 
35
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนประโพธ ประวิชพราหมณ์
2,000
 
36
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนพิสิฐ วรรณพานิช
1,000
 
37
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนรำเพย จิตสุชน
2,000
 
38
26 พฤศจิกายน 2548
สโมสรไลออนส์ดุสิต กรุงเทพ
1,000
 
39
26 พฤศจิกายน 2548
คุณชัยพร – สุรีย์ – ธัญจิรา – รุ่งแสง – ทัศนี
500
 
40
26 พฤศจิกายน 2548
ไลออนวิเชษฐ์ โกศลพิศิษฐ์
5,000
 
41
26 พฤศจิกายน 2548
คุณมนตรี – วารินทร์ นกขมิ้น
500
 
42
30 พฤศจิกายน 2548
รับเงินขายพรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์
1,362
 
43
  9 ธันวาคม 2548
ไร่มหาจักร์
105,900
 
44
16 ธันวาคม 2548
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
1,000
 
45
31 ธันวาคม 2548
รับเงินค่าดอกเบี้ยธนาคาร
247
 
46
  6 มกราคม 2549
คุณวรพร จันทรศรี
300
 
47
18 มกราคม 2549
คุณปัทมา ศิริเวช
1,000
 
48
18 มกราคม 2549
คุณวีรพล อุณหรัศมี
1,000
 
49
18 มกราคม 2549
คุณสันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น
1,000
 
50
18 มกราคม 2549
คุณกฤตยกร แสงขาว
1,000
 
51
30 มกราคม 2549
คุณอัญชลี พิมพ์รัตน์
3,090
 
52
  3 กุมภาพันธ์ 2549
โรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
500
 
53
21 กุมภาพันธ์ 2549
พระสุรัตน์ จังเกตุทอง
2,000
 
54
27 กุมภาพันธ์ 2549
พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี
20,000
 
55
13 มีนาคม 2549
เภสัชกรหญิงสุภาวดี ยอดพรหม
5,000
 
56
17 มีนาคม 2549
รับเงินค่าห้องประชุมจากเทศบาลด่านซ้าย
2,000
 
57
24 เมษายน 2549
คุณเอมอร อุฬารกุล
2,400
 
58
15 พฤษภาคม 2549
โรงพยาบาลคำชะอี
500
 
59
24 พฤษภาคม 2549
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์
4,000
 
60
22 มิถุนายน 2549
คุณผาทิพย์ จึงพัฒนาวดี
6,000
 
61
  6 กรกฎาคม 2549
กลุ่มพุทธรักษา
5,000
 
62
  6 กรกฎาคม 2549
คุณบุษยาภรณ์ กาญจนชัยภูมิ
19,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา บัญชี รายรับ-จ่าย ประจำปี 2549
view