รายนามผู้บริจาคเงินประจำปี 2548

.
.
รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2548
.
.
ลำดับที่
วดป.
รายนามผู้บริจาค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
  1 ตุลาคม 47
รางวัล รพ.ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น อันดับ 3 เขต 6
2,000.00
 
2
22 ตุลาคม 47
นพ.รังสฤษฏ์-พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
9,600.00
 
3
26 ตุลาคม 47
ร้านขายถูก
120.00
 
4
24 พฤศจิกายน 47
สวัสดิการค่าห้องประชุม
1,000.00
 
5
17 ธันวาคม 47
รพ.บางแพ จ.ราชบุรี
500.00
 
6
17 ธันวาคม 47
คุณกองเพชร ทองเพิง
2,000.00
 
7
21 ธันวาคม 47
คุณเรืองฤทธิ์ รัตนมงคล
2,000.00
 
8
  5 มกราคม 48
วัดเนรมิตวิปัสนา
1,000.00
 
9
17 มกราคม 48
ชมรมครูด่านซ้าย
1,000.00
 
10
24 มกราคม 48
คุณผาทิพย์ จึงพัฒนาวดี
2,400.00
 
11
27 มกราคม 48
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
2,500.00
 
12
27 มกราคม 48
คุณอดิศร เสนานุช
1,000.00
 
13
  9 มีนาคม 48
หลวงปู่วัดเนรมิตวิปัสนา
2,000.00
 
14
14 มีนาคม 48
กรมทรัพยากรน้ำ
1,000.00
 
15
25 มีนาคม 48
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เลย
1,500.00
 
16
13 พฤษภาคม 48
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
3,000.00
 
17
24 พฤษภาคม 48
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
3,000.00
 
18
24 พฤษภาคม 48
กองทุนพระราชทานฯ ส่วนกลาง
5,000.00
 
19
  6 มิถุนายน 48
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
1,500.00
 
20
  7 มิถุนายน 48
คุณผาทิพย์ จึงพัฒนาวดี
2,400.00
 
21
  9 มิถุนายน 48
โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1,000.00
 
22
24 มิถุนายน 48
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
500.00
 
23
30 มิถุนายน 48
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย
122.51
 
24
  7 กรกฎาคม 48
คณะครูโรงเรียนอิปุ่ม-โป่ง
3,000.00
 
25
  1 สิงหาคม 48
คุณประสงค์ ลายนอก
100.00
 
26
23 สิงหาคม 48
คุณชนัสถ์นันท์ เหมสถาปัตย์
30,000.00
 
27
  5 กันยายน 48
ค่าห้องประชุม
3,000.00
 
28
26 กันยายน 48
นพ.รังสฤษฏ์-พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
9,600.00
 
 
 
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น
90,842.51
 
มทีที่มา บัญชีรายรับรายจ่าย ประจำปี 2548
view