รายนามผู้บริจาคเงินประจำปี 2547

.
.
รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2547
.
.
รายนามผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2547 มีรายนามดังต่อไปนี้
ลำดับที่
วดป.
รายนามผู้บริจาค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
  1 พ.ย.2546
นพ.รังสฤษฎิ์-พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
12,600.00
 
2
21 พ.ย.2546
ศูนย์ประกันสุขภาพ จ.สระบุรี มาศึกษาดูงาน
1,000.00
 
3
12 ธ.ค.2546
คุณจุรีรัตน์ นนทรี
5,900.00
 
4
17 ธ.ค.2546
โครงการพัฒนาบุคลากร สปปล.
20,000.00
 
5
23 ธ.ค.2546
โรงพยาบาลศรีวิไล จ.หนองคาย
1,000.00
 
6
  7 ม.ค.2547
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
1,000.00
 
7
16 ม.ค.2547 ภญ.สุภาวดี ศรีชมษร
1,000.00
 
8
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ รัชวิภา กรุงเทพ
16,000.00
 
9
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ เพลินจิต กรุงเทพ
2,000.00
 
10
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ พหลโยธิน กรุงเทพ
2,000.00
 
11
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ ปัญจมิตร กรุงเทพ
2000.00
 
12
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ นิวเซ็นจูรี่ เอกมัย กรุงเทพ
2,000.00
 
13
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ รัชโยธิน กรุงเทพ
2,000.00
 
14
11 ม.ค.2547
ไลออน คันธรส ดิลกศักยวิทูร
2,000.00
 
15
11 ม.ค.2547
ไลออน สุมาลี ฉิมพลี
2,000.00
 
16
11 ม.ค.2547
ไลออน ไพศาล เพชรโรจน์
1,000.00
 
17
11 ม.ค.2547
ไลออน วีณา ทรงวัฒนา
1,000.00
 
18
11 ม.ค.2547
ไลออน โชติกาญจน์ ชินเดช
1,000.00
 
19
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ นพเก้า กรุงเทพ
4,000.00
 
20
11 ม.ค.2547
สโมสรไลออนส์ ปัญจมิตร กรุงเทพ
10,000.00
 
21
11 ม.ค.2547
ไลออน สุปรียา แสงอุดมเลิศ
2,000.00
 
22
11 ม.ค.2547
ไลออน วรรณา นาคะรัตนาการ
1,000.00
 
23
11 ม.ค.2547
คุณตาสองเมือง แสวงผล
30,000.00
 
24
16 ก.พ.2547
คุณยายครองทรัพย์ มิ่งแก้ว
10,000.00
 
25
19 ก.พ.2547
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
1,000.00
 
26
22 เม.ย.2547
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
1,500.00
 
27
14 พ.ค.2547
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ
50,000.00
 
28
14 มิ.ย.2547
คุณกิตติพงษ์ เชื้อบุญมี
5,000.00
 
29
  5 ก.ค2547
คุณบุญเลิศ กาวฎีระ
3,500.00
 
30
  5 ก.ค.2547
ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี
2,200.00
 
31
14 ก.ค.2547
คุณโกมล จันทศร
1,000.00
 
 
ที่มา : สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย กองทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2547
view