กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ

.
.
กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
.
.
      ประวัติความเป็นมา
.
.....
นวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมได้โปรดเกล้าฯ ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกบริการตรวจรักษาราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานด้วย อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงตระหนักดีว่า ยังมีราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสมารับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ อาจจะไปรักษาตามโรงพยาบาลในพื้นที่ พระองค์จึงได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกหน่วยฯเพื่อจัดตั้งเป็น ”กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีเงินทุนพอเพียงที่จะสงเคราะห์คนไข้ยากจนได้
 
หลักเกณฑ์ในการอนุเคราะห์จ่ายเงิน
            การจ่ายเงิน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น มีการบริหารงานโดยศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุเคราะห์จ่ายเงินประเภทต่างๆ ดังนี้
  1. ผู้ป่วยหรือญาติที่มีฐานะยากจน ที่เจ็บป่วยไม่มีค่ายา ค่ารักษา ตลอดจนค่ายานพาหนะ ในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
  2. กรณีต้องส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเลย หรือโรงพยาบาลอื่นๆ พิจารณาช่วย ค่ารถ ค่าอาหาร และค่าที่พัก
  3. กรณีศพไร้ญาติ หรือยากจนไม่มีเงินค่าจัดงานศพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ
  4. ผู้ป่วย หรือญาติที่ยากจนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค
  5. กรณีอื่นๆ ซึ่งจะมีการประชุม เพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาแต่ละครั้ง
            ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
.....
1.
ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
 
2.
นายสมัคร ศรีบุตตา ตำแหน่ง กรรมการ
 
3.
นางสาวเกศแก้ว ไชยศรี ตำแหน่ง กรรมการ
 
4.
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ ตำแหน่ง กรรมการ
 
5.
นางสาวพิชญา นนทะโคตร ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
.
.
สถานที่ตั้ง
            ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
            อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4289-1276 ต่อ 555.
.
.
ติดต่อบริจาคเงินได้ที่
            กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บัญชีออมทรัพย์เลขที่          433-1-1-20727-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาด่านซ้าย
หรือติดต่อได้โดยตรงที่
.
.
                        นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์   
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
                        อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
                        โทร.0-4289-1314 ,0-4289-1276
                        email : dansaihospital@yahoo.com       www.dansaihospital.com
.
.
ผลการดำเนินงานกองทุน
  • รายนามผู้บริจาค   พ.ศ.2547,2548,2549,2550,2551
  • สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547,2548,2549,2551
.....
view