โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน ปี 2551

 

 

..........
โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน ปี 2551
เทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งมีพันธกิจ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระราชทานไว้ว่า “ให้ทุกคนในองค์กรดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างทั่วถึงและเสมอหน้ากัน” ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจึงได้จัดให้มีกิจกรรมให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  และในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารของทุกปี  ทางโรงพยาบาลจึงจัดทำโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในเชิงรุก  โดยเน้นการค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน นำมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหา  และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ในการค้นหาปัญหาในชุมชน จะดำเนินการโดยบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลในแต่ละปี  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และได้มีโอกาสทำความรู้จัก เรียนรู้และเข้าใจชุมชนที่ตนเองต้องมาปฏิบัติงานด้วยอย่างลึกซึ้ง  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวมต่อไป
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 2. พื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ได้รับการดูแลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 3. เพื่อให้บุคลกรใหม่ในโครงการปฐมนิเทศของโรงพยาบาลได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ชุมชน   และเกิดความสามัคคีในทีมงาน ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีม
เป้าหมาย
 • บุคลากรใหม่ในโครงการปฐมนิเทศของโรงพยาบาล จำนวน 18 คน
 • บุคลากรจากฝ่าย/งานต่างๆของโรงพยาบาล จำนวน 30 คน
 
การดำเนินงาน
 1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย/งานต่างๆ ในโรงพยาบาล ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
 2. ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประชุมทีมบุคลากรใหม่และอาสาสมัครเพื่อรับทราบขั้นตอนการเตรียมการดำเนินกิจกรรม
 3. คณะกรรมพัฒนาบุคลากร ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย สถานีอนามัยบ้านผึ้ง โรงเรียนบ้านปากแดงและผู้ใหญ่บ้านปากแดงเพื่อเตรียมพื้นที่ดำเนินการ
 4. ทีมบุคลากรที่ในโครงการปฐมนิเทศ ดำเนินการประชุมทีมงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจรักษา  การวิเคราะห์ชุมชนและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การให้ความรู้แก่ประชาชน   โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานในทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
 5. ตัวแทนทีมบุคลากรในโครงการปฐมนิเทศ ประสานงานกับผู้นำชุมชน และชี้แจงกิจกรรมในโครงการให้ผู้นำชุมชนทราบ
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2551
 
สถานที่
บ้านปากแดง หมู่ 4  ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 
งบประมาณในการดำเนินงาน
จากเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาด่านซ้าย ตามรายละเอียดประมาณการดังนี้
 • ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน  จำนวน  7,000 บาท
 • ค่าจัดทำกิจกรรมนันทนาการและให้สุขศึกษาในชุมชน จำนวน  4,000 บาท
 • ค่าของรางวัลสำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  2,000 บาท
 • ค่าของของที่ระลึกมอบให้ สอ.บ้านผึ้ง,โรงเรียนบ้านปากแดง  จำนวน  2,000 บาท
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน    15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
คณะกรรมการบุคลากรใหม่ ประจำปี 2551
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 2. บุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล เข้าใจหลักการในการทำงานและเรียนรู้ชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และร่วมแก้ปัญหากับประชาชนในชุมชนได้ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีมมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 
          (ลงชื่อ)         นันทะวัน สุอังคะ          ผู้เขียนโครงการ
           (นางสาวนันทวัน สุอังคะ)
                                                   ประธานคณะทำงาน
 
(ลงชื่อ)     วิไลวรรณ จันพาลา          ผู้เสนอโครงการ
                                               (นางวิไลวรรณ จันพาลา )
                                       ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
 
    (ลงชื่อ)       ภักดี สืบนุการณ์             ผู้อนุมัติโครงการ
                                                (นายภักดี สืบนุการณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
..........

 

 

view