นายนัฐพงษ์ วังคีรี

ชื่อ   นายนัฐพงษ์     วังคีรี
ชื่อเล่น   เจน
อายุ   26  ปี
วันที่เกิด   17  สิงหาคม  2524
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   274  ถ.แก้วอาสา  ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย  จ. เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   ds@sanook.com
ตำแหน่งเจ้าพนักงาน   เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
ประสบการณ์การทำงาน   1.  พนักงานทันตกรรม  4  ปี
view