นายพิบูลวิืทย์ ริดเนียม

ชื่อ   นายพิบูลวิืทย์      ริดเนียม
ชื่อเล่น   ไผ่
อายุ   26  ปี
วันเกิด   26  กรกฏาคม  2524
สภานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   224  หมู่  3  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   metakunnung@gmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ประสบการณ์   บริษัท  Big C จำักัด  3  ปี
   
view