นายนุกูล มิ่งแก้ว

ชื่อ   นายนุกูล     มิ่งแก้ว
ชื่อเล่น   เดียว
อายุ   30  ปี
วันเกิด   17  สิงหาคม  2520
สถานะ   สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน   50  หมู่  5  ต.นาหอ   อ.ด่านซ้าย   จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   ming_ew@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   พนักงานห้องบัตร
ประสบการณ์การทำงาน   1.  บจ.  ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ กรุงเทพฯ
    2.  บจ.  บิลดิ้ง  เซอร์วิส เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ
    3.  บจ.  คิว ซี เอ็ม แมเนจเม้นท์        กรุงเทพฯ
 
view